معنی اسم آبنوس

معنی اسم آبنوس

آبنوس اسم دخترانه است، معنی آبنوس: 1- (یونانی) چوبی سیاهرنگ و سخت و سنگین (گران بها)؛ 2- (در گیاهی) درختی هم خانواده با خرمالو که بیشتر در مناطق گرمسیری آسیا و آفریقا میرویَد؛ شیز.

ریشه اسم آبنوس

اسم یونانی

فراوانی اسم آبنوس

در حال حاضر تقریباً 290 نفر با اسم آبنوس در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).


 
نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با: