معنی اسم آتا

معنی اسم آتا

آتا اسم دخترانه است، معنی آتا: (ترکی) 1- پدر، جد، سرپرست، ریش سفید؛ 2- (اَعلام) نام پادشاهی در دامنه‌های شمالی جبال «نیشپو» که در جنوب آن «داگارا» واقع بود. و محتملاً در نقطه‌ای [در جغرافیای قدیم] از ناحیهی صحنه (سنندج) که توسط لشکر آشوریان تار و مار شد.

ریشه اسم آتا

اسم ترکی

فراوانی اسم آتا

در حال حاضر تقریباً 230 نفر با اسم آتا در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).


 
نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با: