آتریسا

معنی اسم آتریسا

آتریسا اسم دخترانه است، معنی آتریسا: 1- آتش‌گون، آذرگون، مانند آتش؛ 2- (به مجاز) زیبارو.

ریشه اسم آتریسا

اسم فارسی

فراوانی اسم آتریسا

در حال حاضر تقریباً 190 نفر با اسم آتریسا در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).


 
نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با: