آترینا

معنی اسم آترینا

آترینا اسم دخترانه است، معنی آترینا: (آتَرین+ا (پسوند نسبت))،منسوب به آترین (؟) ( آترین. 1- و 2- )

ریشه اسم آترینا

اسم پهلوی، اسم اوستایی

فراوانی اسم آترینا

در حال حاضر تقریباً 130 نفر با اسم آترینا در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).


 
نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با: