آتنا

معنی اسم آتنا

آتنا اسم دخترانه است، معنی آتنا: 1- (عربی) از واژه‌های قرآنی در سوره بقره، آل‌عمران و کهف به معنای عطا کن به ما، ببخش به ما؛ 2- (اَعلام) (در یونان باستان) آتنا رب النوع یونانی مظهر اندیشه، هنرها، دانش‌ها و صنعت، دختر زئوس و الهه‌ای است که اسم خود را به شهر «آتن» داده.

ریشه اسم آتنا

اسم عربی

فراوانی اسم آتنا

در حال حاضر تقریباً 36500 نفر با اسم آتنا در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).


 
نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با: