آتَرین

معنی اسم آتَرین

آتَرین اسم دخترانه است، معنی آتَرین: 1- (آتر = آتش + ین (پسوند نسبت))، منسوب به آتش، آتشین؛ 2- (به مجاز) زیبارو؛ 3- (اَعلام) (در دورهی هخامنشی) آترین بانویی نامدار از بازماندگان کمبوجیه پسر کوروش شاه بود که بر داریوش بزرگ شورش کرد.

ریشه اسم آتَرین

اسم فارسی

فراوانی اسم آتَرین

در حال حاضر تقریباً 310 نفر با اسم آتَرین در قید حیات می باشند (این آمار تا سال 94 می باشد).


 
نام های دخترانه و پسرانه شروع شده با: